تست ارسال مطلب برای معرف

این در حالی است که شواهد مستند از وضعیت کنونی بازار مسکن، هر نوع افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک و میان مدت را رد می کند.
قیمت مسکن در سه ماه گذشته ثابت مانده و هیچ رشد مثبت یا منفی ماهانه نداشته است.
آنچه باعث ثبات قیمت مسکن شده، نوع انتخاب خریداران به لحاظ سن بنای آپارتمان های مسکونی است.
در ٦ ماه اخیر، حجم فروش واحدهای مسکونی ١٦ تا ٢٠ سال همواره روبه افزایش بوده و از حدود ٣ درصد کل معاملات به حدود ٧ درصد افزایش یافته است.
در مقابل ، سهم واحدهای نوساز از کل معاملات خرید مسکن که بالای ٥٠ درصد بود، به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است.
این دو تغییر در سهم فروش واحدهای میان سال و نوساز ، مانع از رشد قیمت مسکن بواسطه افزایش معاملات در ماه های آینده خواهد شد.
میانگین قیمت آپارتمان های ١٦ تا ٢٠ سال ساخت، حداقل ٢٥ تا ٣٠ درصد ارزانتر از میانگین قیمت کل شهر تهران است. بنابراین گرایش خریداران به این واحدها، از تحریک قیمت مسکن جلوگیری خواهد کرد.
در حال حاضر سطح قیمت در فایل های فروش آپارتمان در مناطق شمالی شهر تهران بین 8 تا 15 میلیون تومان برای واحدهای نوساز است.
در مناطق جنوبی شهر نیز متوسط قیمت فروش نوسازها مترمربعی 2 میلیون تا 4 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
در محله های شرقی و غربی نیز قیمت پیشنهادی فروش واحد مسکونی از 5/3 تا 5/6 میلیون تومان در هر متر مربع اعلام می شود.